Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VLAGGENHANDEL.NL/AIRBORNEHERDENKING.NL

Hieronder treft u de Voorwaarden van de Algemene Vlaggenhandel Nederland. Deze voorwaarden Algemene Vlaggenhandel Nederland, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 09069444.

1.    DEFINITIES 

1.1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

AVN: Algemene Vlaggenhandel Nederland
Consument: een klant die ook een individu is en die als privépersoon handelt.
Bedrijf: een klant die samen een bedrijf wat koopt bij AVN.
Klant: degene met wie AVN een overeenkomst is aangegaan, dit kan zowel een consument als een bedrijf zijn.
Partijen: AVN en klant samen
Werk: door AVN te verrichten bezoeken, reparaties, montage- of installatiewerkzaamheden.
Nacalculaties: dit wordt achteraf berekend, als het uitvoeren en/of diensten geleverd is.

2.    TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveren van producten en/of diensten van de AVN.
2.2  Alle offertes zijn maximaal 14 dagen geldig.
2.3  De klant gaat akkoord met deze voorwaarden als men een bestelling bij AVN doet.

3.    PRIJZEN

3.1  Alle prijzen die AVN hanteert zijn in euro’s.
3.2  Alle prijzen zijn exclusief hoog tarief BTW, tenzij anders schriftelijk beschreven.
3.3  Ook is het exclusief eventuele kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
3.4  Alle prijzen die AVN hanteert voor zijn producten en diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AVN te allen tijde wijzigen.
3.5  Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die AVN niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding als dat geval het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
3.6  AVN werkt vaak op nacalculatie, wel kan de klant een richtprijs eventueel krijgen.
3.7  AVN is gerechtigd om tot 20% van de richtprijs af te wijken.
3.8  Als de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, dan nemen wij direct contact op met de klant. 
3.9  AVN heeft het recht om de prijzen maandelijks aan te passen.
3.10 AVN kan voorafbetaling verlangen alvorens tot levering/plaatsing /reparatie over te gaan. In het geval van de klant, zal het vooruit te betalen bedrag maximaal 100% zijn.

4.    BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN

4.1  AVN mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
4.2  De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen van factuurdatum voldaan te hebben. 
4.3  Zolang een betaling niet voldaan is, blijft AVN eigenaar van de producten en/of diensten.
4.4  Mocht AVN een instantie inhuren om de betaling te voldoen, betaald de klant altijd alle extra kosten die daaraan verbonden zijn.

5.    RETENTIERECHT

5.1  AVN kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van AVN heeft voldaan. Tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
5.2  De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan AVN.
5.3  AVN is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

6.    EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1  AVN blijft altijd eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ben aanzien van AVN op grond van wat voor met AVN gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming.
6.2  Tot die tijd kan AVN zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
6.3  Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
6.4  Indien AVN een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft AVN het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

7.    LEVERING EN/OF LEVERING

7.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
7.2  Levering vindt plaats bij AVN, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.3  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
7.4  Als de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft AVN het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
7.5  De door AVN opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
7.6  De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronisch) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van AVN.

8.    OVERMACHT 

8.1  Van overmacht aan de zijde van AVN is sprake, als AVN na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichten. Uit deze overeenkomst aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, energie, alles zowel in het bedrijf van AVN als bij derden, van wie AVN de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van AVN ontstaat.
8.2  Hierdoor mag AVN ten alle tijden een afspraak wijzigen, en hoeft niet direct een nieuwe afspraak te maken met de klant.

9.    HERROEPINGSRECHT 

9.1 Vlaggenmasten, bedrukte vlaggen/banieren en vlaggenstokken worden bij bestelling op maat geproduceerd, en vallen onder maatwerk.Maatwerk is uitgesloten van het retourneringsrecht
9.2  Een bedrijf mag niet zijn producten ruilen en/of retourneren.
9.3  Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder reden ontbinden op de volgende voorwaardes:

  • Het product is niet gebruikt
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
  • Als consument geen reden geeft voor het retourneren.
  • Hetgeen verzend- en/of transportkosten zijn. 
  • Hetgeen plaatsing-, reparaties-, diensten kosten, gemonteerde producten of meer uren zijn.
  • De bedenktijd gaat in vanaf aankomst bij consument.

9.4   Bij herroepingsrecht worden ook verzend en/of transport kosten gecrediteerd aan de consument wanneer de gehele order wordt geretourneerd, uitgesloten van creditering zijn montage en – plaatsings kosten.
Bij een niet volledige order retour, zijn wij niet verplicht de verzendkosten te vergoeden.
9.5  Als een product geretourneerd wordt, dient de klant deze kosten te betalen. Tenzij anders schriftelijk besproken. 
9.6  Vanaf het moment dat de herroeping gemeld is, heeft de klant 14 dagen de tijd om het product te retourneren

10. PLAATSING(EN)

10.1                Plaatsingskosten worden altijd berekend per mast, tenzij anders schriftelijk beschreven.
10.2                De plaatsingskosten zijn gebaseerd op normale grond.
10.3                Bij puin, bomen, buizen, rioleringen, stuiken, betonnen platen en andere materialen in en/of op de grond en in de omgeving van de mast zullen wij overgaan op nacalculatie.
10.4                Deze nacalculaties zullen wij doen in vorm van manuren berekenen.
10.5                De contactpersoon op bestemming moet zich vooraf informeren op en met bekabeling in/op de grond.
10.6                Wij plaatsen de masten op de aangegeven locatie zoals de contactpersoon ons dit aanwijst.
10.7                Mochten wij hierdoor iets raken, ligt de verantwoording geheel bij de contactpersoon. Uiteraard graven wij handmatig en doen dit altijd met grote zorg.
10.8                Op de betonnen poer geven wij 5 jaar garantie. Wij gaan hierbij uit dat de klant bij minimale windkracht van 6 de vlaggen en/of banieren eruit haalt. Anders vervalt de garantie.
10.9                AVN is geheel vrijblijvend om een klik melding te doen, de kosten worden berekend op de klant via nacalculatie.
10.10             Bij het plaatsen moet onze servicewagen altijd binnen een straal van 50 meter geparkeerd kunnen worden.
10.11             Plaatsingen doen wij altijd op normale hoogte. Op gevel of dak is alleen als partijen dit samen schriftelijk overeenkomen. 
10.12             AVN voert het volgende niet af: graszoden, uitgegraven grond en uitgebroken plaveisel (of de uitgebroken verharding van welke aard ook).
10.13             Ook moet klant water ter beschikking stellen als dit nodig is i.v.m. plaatsing.
10.14             Dient AVN andere materialen en/of personen in te huren extern dan dient de klant dit extra te betalen.
10.15             Al onze prijzen zijn gebaseerd op Nederland. Voor Waddeneilanden en buitenland komen partijen samen schriftelijk overeen.

11. REPARATIES

11.1                AVN is geheel vrijblijvend om een klik melding te doen, de kosten worden berekend op de klant via nacalculatie.
11.2                Plaatsing is altijd op nacalculatie, tenzij anders besproken.
11.3                Voorrijkosten worden altijd vanuit Arnhem naar de reparatieplek berekend.
11.4                De voorrijkosten worden altijd berekend als een retour (dus heen en terug).
11.5                Manuren start vanaf het moment dat we aankomen op bestemming.
11.6                Op een servicewagen zitten minimaal 2 medewerkers.
11.7                U betaalt altijd de aantal medewerkers dat op de servicewagen zit.
11.8                Het eerste uur betaalt u altijd volledig, daarna werken wij per halve uren. 
11.9                Op reparaties zit geen garantie.
11.10             Materialen worden altijd extra op nacalculatie berekend.
11.11             Bij een reparatie moet onze servicewagen altijd binnen een straal van 50 meter geparkeerd kunnen worden.
11.12             Reparaties doen wij altijd op normale hoogte. Op gevel of dak is alleen als partijen dit samen schriftelijk overeenkomen. 
11.13             Dient AVN andere materialen en/of personen in te huren extern dan dient de klant dit extra te betalen.
11.14             Al onze prijzen zijn gebaseerd op Nederland. Voor Waddeneilanden en buitenland komen partijen samen schriftelijk overeen.

12. GARANTIE

12.1                Op reparaties geven wij geen garantie.
12.2                Op een betonnen poer geven wij 5 jaar garantie, mits de vlag/wimpel/banier er niet bij een windkracht van minimaal 6 eruit gehaald is.
12.3                Bij vlaggenmasten heeft u 9 jaar garantie om mastbreuk.
12.4                Mocht klant wijzigen aanbrengen aan het product vervalt de garantie.
12.5                Wij leveren een goede kwaliteit vlag/wimpel/banier daarom zit hier geen kwaliteit op.
12.6                Op mast accessoires zit 1 jaar garantie.
12.7                Zorg ervoor dat de vlag/banier/wimpels en accessoires van de mast/stok verwijderd worden tijdens een storm en/of wind. Blijkt dit achteraf niet gedaan te zijn vervalt de garantie.
12.8                Op plaatsingen, diensten en digitale inhoud zit geen garantie.

13. MONTAGE, PLAATSINGEN EN REPARATIES

13.1                Zoals in overmacht beschreven kan AVN ten alle tijden door omstandigheden de afspraak afzeggen. En dient daar geen verantwoording erover te geven.
13.2                Zegt de klant de afspraak binnen 24 uur afdient de klant de kosten alsnog te betalen. Dus bij plaatsingen, dient de klant de aantal masten wat geplaatst moest worden te betalen. En bij reparaties minimaal de voorrijkosten en manuren.
13.3                Hoewel AVN zich inspant alle montage, plaatsingen en reparaties werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.